Nyheter

För att inte riskera smittspridning när vi kortvarigt måste in i alla lägenheter för kontrollera ventilationskanalerna i kök, badrum, oftast även i vardagsrum samt öppen spis gäller följande:

  • Entreprenören ska vara helt frisk och ha mask och handskar, och ska undvika all onödig kontakt med saker/dörrhandtag mm inne i lägenheterna
  • Boende ska hålla avstånd (eller gå ut de ca 15 minuter undersökningen pågår) och se till att tillträde finns vid köksfläkt, badrumsventil och vardagsrumsventil/lucka (där dessa finns) – ta bort möbler och annat som kan stå i vägen
  • Boende ska också meddela respektive portansvarig i styrelsen om man avser att vara hemma eller lämna nyckel – se separat utdelad information – är du själv sjuk ska du också meddela detta så vi kan ge entreprenören instruktioner om detta'
  • Styrelsen/gm Sten

Upphandling av takomläggningen för bägge våra tak är just nu genomförd, och arbetet beräknas pågå från Maj fram till ca Oktober. Bägge taken bedöms ha pappskikt som är nästan 90 år gamla (normal livslängd för papp brukar sättas till 40-50 år!) så omläggningen är således mycket nödvändig. Under arbetet rivs först allt tegel, läkt och gammal papp, varefter allt sen ersättes med nytt material. Samtliga skorstenar kommer att förses med ny plåt och ny taksäkerhet ska monteras. Kostnaden för entreprenaden beräknas bli drygt 5 MSEK, vilket finansieras med de tillgångar föreningen har på sina konton.

Arbetet kommer att utföras etappvis och kräva ställning runt bägge husen. På gården (främst grusgången) och mindre del av terrassen kommer det att finnas upplag med containers för rivningsmaterial samt även upplag för nytt material, så körning igenom gården kommer periodvis inte att fungera. Dock försöker vi hålla väg från ena hållet fram till portarna öppen under byggtiden. Ej heller kommer gästparkeringsplatserna på gården att kunna nyttjas denna sommar.

Startmöte för entreprenaden är planerat till sista veckan i April, och vi återkommer med mer info om detaljplaneringen så snart detta möte genomförts.

Frågan ska även behandlas vid årets stämma den 11:e april, då vi kan informera mer och även svara på frågor om projektet. 

Styrelsen / gm Sten 

Veckan efter Påsk kommer vi med hjälp av en specialist syna av de balkongskador vi har, för att sen ta fram ett åtgärdspaket för reparationer. Vi kommer då företrädesvis vilja komma åt de översta balkongerna som är de mest väderutsatta, vilket då kräver tillträde på såväl våning 1 för syn av undersidan som våning 2 för syn av översidan.

Samma vecka pågår även den kontroll och kartering av ventilationskanaler som tidigare aviserats, vilket bör underlätta tillträde till de lägenheter som ska avsynas. 

 

Styrelsen/gm Sten

Enligt beslut på stämman i maj 2020 så har nu det f.d. soprummet sålts för att istället byggas ihop med lägenheten bredvid, och förväntad intäkt för Föreningen blir ca 480 kSEK.

Bygglov ska nu sökas och själva ombyggnadsarbetet kan påbörjas om ett par månader. Under tiden måste rummet tömmas på de barnvagnar och barncyklar som nu står där, och vi hänvisar då till tex barnvagnsrummet i port 20, övre källarplan vid utgången emot terrassen.

Styrelsen / gm Sten

Veckan efter Påsk med start tisdag 6:e April påbörjar vår entreprenör Skorstenstätaren AB en genomgång av samtliga ventilationskanaler för bägge husen.

Vid arbetet ska en karta/ritning upprättas för varje skorsten, så man vet exakt var de olika kanalerna kommer upp, dvs med angivande av från vilket rum och vilken lägenhet respektive kanal kommer. Alla lägenheter har två eller tre frånluftsventiler (i kök och i badrum samt ibland också i vardagsrum) och entreprenören behöver därför komma in en kort stund i varje lägenhet för att sätta en rökampull vid frånluftsventilen, så att en man på taket samtidigt kan notera var kanalen mynnar. Samtidigt filmas och rengöres kanalerna, vilket vi hoppas ska förbättra självdraget men också ge underlag för hur vi sen kan förbättra ventilationen genom att införa aspiratorer (en slags självgående fläktsnurra, delvis vinddriven) på några skorstenar.

Arbetet kommer att bedrivas portvis med start från port 26, och det är helt nödvändigt att få tillträde till varje lägenhet en kort stund. Mer info med tidsdetaljer kommer någon vecka i förväg att lämnas ut av våra portansvariga: Camilla Strömberg port 24-26, Thom Herbell port 20-22 respektive Monica Melin i port 23-25. För Gammelgårdsvägen 26 A-I, Flottbrovägen 27-29 och våra affärslokaler på Flottbrovägen gäller att dessa ingår i den port de är belägna under.

Vet du redan nu att du kommer att vara borta denna vecka (6/4- ca 13/4) hör snarast av dig till så att vi kan lösa tillträdesfrågan. Om du inte kan vara hemma den dag som just din lägenhet ska besökas så måste du lösa tillträdet med din portansvarige genom att lämna din nyckel till hen så vi kan komma in.

Styrelsen/gm Sten

PS
Detta är ett delmoment av den takentreprenad för omläggning av bägge taken som planeras utförd i sommar och med start under Maj månad