Nyheter

 

 

 • KONTRAKT har nu tecknats med NORDHEM Bostad AB avseende exploatering av de 10 nya lägenheterna i övre källarplanet. Ombyggnaden sker till stor del med egna resurser inom systerbolaget Partner-Bro AB. Arbetet beräknas börja i september så snart som samrådsmöte med Stadsbyggnadskontoret genomförts, vilket är ett krav för byggstart.  Upplåtelsen har skett på nivån 31 kSEK/m2 lägenhetsarea, dvs ungefär den nivå som vi hade förväntat oss.
 • Lawabs entreprenad fortsätter enligt plan och slutbesiktning är planerat till 2017-08-31. 
 • Gjutning av terrassen sker under kommande vecka (w29) varefter kantbalken ska lagas/gjutas och sedan en tät duk läggas över hela ytan. Jobbet avslutas med att lägga gjutasfalt över hela ytan. Plattsättning för körväg och altanytor utförs senare i höst inom exploatörsentreprenaden (Nordhem Bostad)
 • Den nya värmekulverten till Flottbrohuset är nu utlagd i mark, och ska slutmonteras i ändarna under kommande veckor. Vi återkommer med mer information om exakta tider och klockslag för den dag när omkoppling ska ske, vilket beräknas ta ca en dag varvid vattnet måste vara avstängt. 
 • Garaget är nu helt tömt och endast smärre rengöringsarbeten återstår. Vi återkommer med nyttjanderegler för garaget under augusti månad (då vissa platser kan nyttjas) fram tills exploatörsentreprenaden börjar.
 • Vi beklagar de elavbrott vi haft i pannrummet (port 24) samt på vinden i port 20, bägge felen är nu åtgärdade.
 • Vi beklagar också den oreda som är på gården, men vi går nu in i sista månaden av Lawabs entreprenad, i vilken också ingår att återställa gräsytor och buskar mm som skadats. 

 

 • Schakten längs husväggen pågår och har nu nått port 20 där vi haft problem med stora block alldeles under befintlig värmekulvert till Flottbrovägen. Vi beklagar därmed att landgången till port 20 varit borttagen dagtid i nästan en vecka – och påminner om att in-/utpassering då måste ske genom källaren. Vi inser att problem med postgång och hemtjänst/färdtjänst under denna tid kommer att bli betydande, men kan bara be var och en att försöka lösa detta så gott det går, eftersom ingen annan teknisk lösning finns.
 • Som extra påfrestning för boende i port 20 så påbörjas nu också den något grundare schakt för den nya värmekulverten som går längs de gamla rören från port 20 i grusgången fram till mitten av Flottbrohuset. Rörmonaget ska sen utföras under veckorna efter midsommar. Under denna tid då dessa arbeten pågår måste all inpassering till port 20 ske via trappen upp från Flottbrovägen eftersom vägen in från Badstrandsvägen blir helt instängslad.
 • Den nya värmekulverten monteras sedan under ca 2-3 veckor efter midsommar och ska kopplas in i drift i mitten av Juli. Vid inkopplingen kommer allt varmvatten att vara avstängt ca ett dygn, och vi återkommer ca en vecka i förväg med information om exakta tider och klockslag.
 • Rivning av vår gamla oljetank inne i kolboxen utanför pannrummet ska rivas under veckorna kring midsommar. Tanken ska skäras i bitar som sen transporteras upp genom trapphuset i port 24. Arbetet kommer att medföra såväl buller som nedsmutsning för boende i port 24.
 • På terrassen har också komplikationer tillstött. De gamla laterniner/ljusinsläpp som påträffats under asfalten måste förstärkas och gjutas igen. Därtill är kantbalken emot radhusområdet sönderfrusen och måste förstärkas. Den totala förstärkning av bjälklaget som eftersträvades för att kunna köra in med tyngre bilar har dessvärre nu när vi kunnat besiktiga konstruktionen inte kunnat infrias, utan i framtiden kommer endast personbilstrafik att tillåtas längs den väg som löper längs de nya uteplatserna.
 • Med allt som inträffat är nu projektet kraftigt försenat och beräknas vara klart först under slutet av augusti. För att klara tidplanen kommer arbete också att pågå dagtid under hela semesterperioden.
 • För exploatörsentreprenaden är nu allt färdigförhandlat, och kontrakt bedömer vi ska kunna undertecknas under nästa vecka så snart styrelsen fattat beslut vid mötet måndag 19/6. Mer info om detta kommer så snart upphandlingen slutförts.
 • Placeringen för nya sopskåp utomhus är nu bestämd och under upphandling. Ett 3*660 liters-sopskåp kommer att placeras utanför port 26 på nuvarande cykelparkeringsyta där plattorna först ska läggas om och även höjas 15cm.  Ett annat 3*660 liters-sopskåp kommer att placeras direkt till vänster vid infarten längs Flottbrohuset från Badstrandsvägen, och ytterligare ett skåp 4*660 l kommer att placeras nedanför muren från terrassen vid Flottbrovägen. Alla skåpen beräknas tas i drift ca 1:a september.

Vi beklagar att ett kortare avbrott i datasystemet port 20 inträffat idag, vilket berodde på att en jordfelsbrytare löste ut, vilket i sin tur sannolikt beror på de schaktarbeten som just nu pågår.

Motsvarande fel inträffade också för några veckor sedan för port 22+24, så risk finns således för att detta kan inträffa åter igen.

 

Felet är lätt åtgärdat, så när/om det inträffar igen, ring gärna Annika Engström 070-485 7182 så kan vi snabbt hjälpa till med åtgärd.

Hälsningar

Sten Palmer

Rättelse: På den skriftliga kallelse till årsstämman du för några dagar sedan fick i din brevlåda har ett fel insmugit sig. Mötet är torsdagen den 1 juni, inget annat.

Vill också göra er uppmärksamma på att bilagorna kommer att distribueras om några dagar eftersom allt inte ännu är riktigt färdigställt.

Hälsar Ordf Varg Gyllander

Vi ber om ursäkt för det korta stopp i datasystemet som inträffade under tisdag förmiddag (16/5) under några timmar.

Stoppet berodde på den omkoppling av inkommande fiberkabel som StokAB var tvungna att göra på grund av vårt byggprojekt.

Allt har gått bra och nu ska systemet fungera som vanligt under resten av projektet.

 

Hälsningar 

 

Sten