Nyheter

Takentreprenaden är nu färdig och avslutad

Nedan har de viktigaste punkterna för projektet sammanställts (projektets slutrapport med mer detaljerad info kan av intresserade beställas via:  )

  • Omläggningen av våra bägge tak upphandlades våren 2021 i full konkurrens mellan fem olika entreprenörer, och vid anbudsutvärderingen befanns Rosebs anbud vara mest fördelaktigt för föreningen.
  • I upphandlingen ingick även montage av nya takfönster åt Torkvindsbyggarna (4 st) som fick bekosta detta
  • Enligt entreprenadavtalet skulle entreprenaden vara slutförd redan under oktober 2021, men förseningar inträffade under sommaren och slutbesiktning kunder genomföras först 2022-02-09.
  • Entreprenören ansökte strax efter slutbesiktningen 2022-02-11 om konkurs, varvid de restpunkter som fanns i slutbesiktningsprotokollet fick beställas av annan entreprenör Konsar AB, vilket därtill också ledde till ytterligare förseningar i projektet.
  • Efterbesiktning avhölls 2022-05-12 och efter några mindre åtgärder kunde entreprenaden förklaras vara färdig 2022-05-16.

Kostnader för entreprenaden:

  • Slutlig entreprenadkostnad efter tilläggsarbeten (ÄTA) för 532 kSEK samt avgående arbeten för -488 kSEK (varav förseningsvite -325 kSEK ingår) blev 3 734 kSEK (exkl. moms)
  • Kostnad för Sidoentreprenören för takfönstermontaget 158 kSEK (exkl. moms)
  • Vidarefakturerat till Torkvindsbyggarna för takfönstermontaget mm - 164 kSEK 
  • Konsultkostnader för upphandling, projekt- och byggledning, ombud under byggtiden, mm uppgick till 293 kSEK (exkl moms)
  • Konsultkostnader för besiktningsman totalt 91 kSEK (exkl moms)

En TOTAL kostnad således av 4 112 kSEK (exkl moms) eller 5,14 MSEK inkl. moms, vilket ligger strax under budget enligt gällande underhållsplan.

 

Sten Palmer
/Föreningens projektledare och ombud för projektet