Nyheter

Information om pågående entreprenader

 Nu är Lawabs planering klar och w15 (Vecka 15, dvs 10:e april) börjar arbetena på terrass och gård enligt följande ungefärliga tidplan:

Terrassen: 

- w15 –18   rivning av nuvarande yta av asfalt och isolering
- w19 –21   byte av brunnar och armering
- w22          gjutning av ny betong
- w23 –27  nytt tätskikt, isolering, asfaltering
 

Gården: 

- w15         avspärrningar/stängsel (entre’bryggor anordnas vid portar)
- w15 –21  schakt (succesiv demontering av staket)
- w17 –20  rivning av oljetank och sanering av denna samt gjutning av nytt betongtak ovan
- w17 –23  montering av dränage samt ny isolering
- w22 -25  förläggning av ny värmekulvert till Flottbrohuset
- w26- 30  återfyllning av schakter samt återställning
 
Gården kommer under byggtiden fram till cirkamitten av juli vara stökig och i princip omöjlig att nå med biltransport. Vi hänvisar till gångpassage genom hålen i muren emot Badstrandsvägen samt vidare över de gångbryggor som anordnas till var port. I kortvariga fall vid schakt intill en port kan in- och utpassage även komma att hänvisas till källarutgången.
Alla föräldrar ombeds prata med sina barn om att det finns risker med en byggplats och att ingen lek i närheten av arbetena får förekomma.