Nedan information är senast uppdaterad: 2024-02-05.

Brf Klädstrecket 24 har en mycket god ekonomi och är sedan början av 2022 skuldfri. Föreningen har därför kunnat erbjuda oförändrade månadsavgifter för medlemmarna de senaste åren men mot bakgrund av det rådande omvärldsläget var man tvungen att höja hyrorna med 10% från och med 1 januari 2023 och med 1% från 2024.
Likviditeten är god och föreningen har tillgångar i form av 3 lokaler och 1 hyresrätt som på sikt kan omvandlas till bostadsrätter.

Föreningens ekonomi sköts av Savetime Ekonomikonsult AB, Box 4072, 10262 Stockholm.
Önskas autogirobetalning av utdebiterade avgifter ifylls bifogad blankett Autogiroanmälan intro.docx och insänds till Savetime. 
BRF Klädstrecket 24 (org. Nr. 769614-4075) bankgiro är 714-4819.

Önskas ersättning för utlägg för inköp åt föreningen ifylls bifogad blankett BRF Utlägg.pdf eller BRF Utläggsredovisning excel.xlsx och insänds till Savetime. OBS blanketten måste vara attesterad för att utbetalning ska kunna ske.

Via Savetimes hemsida finns även tillgång till en BRF-portal där du via inloggning kan se uppgifter om din lägenhet, för att få inloggningsuppgifter, se bifogat infoblad BRF-portalen.pdf 

 

EKONOMISK PLAN

En ny ekonomisk plan för föreningen har vid 2018 års stämma antagits för att gälla från 2019-01-01.  Se bilagor för nedladdning nedan. (en ny ekonomisk plan beräknas ta fram 2024, efter att vindslägenheterna har färdigbyggds)

På grund av den ombyggnad av affärslokaler till bostadsrätter som skett under 2017-2018 har andelstalen förändrats något varför en ny ekonomisk plan har utarbetats av vår konsult Galären AB. Planen kommer under juni månad 2018 att registreras hos Bolagsverket, och ska sedan tillämpas från 2019-01-01.

Den årliga avgiftshöjning om 2% som föreskrivs enligt såväl den äldre som den nya ekonomiska planen har på grund av föreningens mycket goda likviditet endast uttagits/genomförts 2 ggr (2012, 2013) under föreningens åttaåriga verksamhetstid.
Enligt stämmobeslut 2019-05-20 ska dock för år 2020 och 2021 felaktigheter i avgiftsdebiteringen jämnas ut, varför en del lägenheter påförs höjd avgift enligt bifogad Bilaga 4b till årsmöteshandlingarna, Bilaga 4b- Föreslagen avgiftshöjning 2020 och 2021.pdf 

 På grund av fel i vår konsults beräkning av andelstal i ny ekonomisk plan gällande från 2019-01-01 har ett tillägg till planen beslutats vid årsmötet 2019-05-20. Felet gällde de tre lägenheter i Flottbrohuset som byggts om som fått något för låga andelstal och därför ökades (5-12%) , vilket i sin tur påverkade samtliga övriga lägenheter vars andelstal minskade marginellt (< 0,5%), den ändrade andelstalslistan framgår av beslutsunderlaget till 2019 års stämma, se fil nedan med namn Appendix till Bilaga 4a -andelstal. 


Mer info finns också nedan i årsredovisningarna.

Ladda ned

Icon representing an icon       
REVIDERAD EKONOMISK PLAN 2018-06-01 Brf Klädstrecket 24.pdf
Appendix Bilaga 4a -andelstal.xlsx 
Revisionsberättelse 2022.pdf
Revisionsberättelse 2020
Protokoll Årsstämma 2019.pdf 
2018 års Revisionsberättelse 2019-05-03.pdf
SMST Hyreshöjningar från 2020-01-01.xlsx

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011